Congratulations to Departments of Urban Planning, NCKU Alumnus Chen Wei-Jen become Secretary-General in Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

Congratulations to NCKU Department of Urban Planning Alumnus Chen Wei-Jen become a Secretary-General in Executive Yuan, R.O.C (Taiwan)